So sánh nhà siêu nhẹ với nhà truyền thống

*8B và *3B là báo cáo thí nghiệm thử tải các tấm tường EVG 3D Panel của Viện Khoa Học Xây Dựng – Bộ Xây Dựng VN – tháng 7 năm 2004.

Vật liệu xây dựng Trọng tải (Kg/m2) Chịu tải (tường 3m)
(tấn / m tới)
Cách âm, cách nhiệt
 

Tường gạch thẻ 10cm

Tường gạch ống 10cm

Tường bêtông cốt thép 10cm

 

Tường EVG 3D Panel 10cm

 

Tường gạch thẻ 20cm

Tường gạch ống 20cm

Tường bêtông cốt thép 20cm

Tường EVG 3D Panel 20cm

 

 

200 kg/m2
180 kg/m2
250 kg/m2

 

102 kg/m2

 

400 kg/m2
380 kg/m2
500 kg/m2

200 kg/m2

 

?   tấn
?   tấn
?   tấn

 

96 tấn (*8B)
chỉ bể góc tường

?   tấn
?   tấn
?   tấn

120 tấn  (*3B)
chỉ bể góc đầu tường

 

Kém
Kém
Kém

 

Cách âm 42 db
Cách nhiệt 90%

Kém
Kém
Kém

Cách âm 42 db
Cách nhiệt 90%

*8B và *3B là báo cáo thí nghiệm thử tải các tấm tường EVG 3D Panel của Viện Khoa Học Xây Dựng – Bộ Xây Dựng VN – tháng 7 năm 2004.

TRỌNG TẢI CÁC TẤM SÀN

Vật liệu xây dựng Trọng tải (Kg/m2) Chịu tải (khẩu độ 3m & 4,4 m)
(Kg/m2)
Cách âm, cách nhiệt
 

Sàn lưới thép bêtông 140mm – lưới thép Ø 6mm x 10cm x 10cm.

Sàn EVG 3D Panel 140mm

(tấm 3D Panel 60mm EPS)

 

Sàn EVG 3D Panel 210mm

(tấm 3D Panel 100mm EPS)

 

 

350 kg/m2

 

220 kg/m2

 

222 kg/m2

 

500 kg/m2

 

1.210 kg/m2 (oằn 2cm, nứt nhưng không gãy đổ) (*3A)

1.954 kg/m2 (oằn 1,4cm, nứt nhưng không gãy đổ) (*4A)

 

Kém

 

Tốt

 

Tốt

*3A và *4A là báo cáo thử nghiệm tấm sàn EVG 3D Panel của Viện Khoa học Xây dựng tháng 7 năm 2004.

TẢI TRỌNG CÁC TẤM TƯỜNG EVG 3D PANEL

Lọai tường
EVG 3D Panel
Tải trọng mỗi thành phần Tổng tải trọng mỗi m2 tường
 

Tường 80mm

 

3cm vữa ximăng + 3cm EPS + 2cm vữa ximăng

Vữa: 1.600 kg  ÷ 100 x 5 = 80 kg/m2

3D Panel: 3cm EPS = 5,38 kg/m2

86,00 kg/m2
 

Tường 90mm

 

3cm vữa ximăng + 3cm EPS + 3cm vữa ximăng

Vữa: 1.600 kg ÷ 100 x 6 = 96 kg/m2

3D Panel: 3cm EPS = 5,38 kg/m2

102,00 kg/m2
 

Tường 100mm

 

3cm vữa ximăng + 4cm EPS + 3cm vữa ximăng

Vữa: 1.600 kg ÷ 100 x 6 = 96 kg/m2

3D Panel: 4cm EPS = 6,63 kg/m2

102,68  kg/m2
 

Tường 110mm

 

4cm vữa ximăng + 4cm EPS + 3cm vữa ximăng

Vữa: 1.600 kg ÷ 100 x 7 = 112 kg/m2

3D Panel: 4cm EPS = 6,63 kg/m2

118,68  kg/m2
 

Tường 120mm

 

4cm vữa ximăng + 5cm EPS + 3cm vữa ximăng

Vữa: 1.600 kg ÷ 100 x 7 = 112 kg/m2

3D Panel: 5cm EPS =  6,88 kg/m2

118,88 kg/m2
 

Tường 130mm

 

4cm vữa ximăng + 6cm EPS + 3cm vữa ximăng

Vữa: 1.600 kg ÷ 100 x 7 = 112 kg/m2

3D Panel: 6cm EPS = 7,11 kg/m2

119,11 kg/m2
 

Tường 140mm

 

4cm vữa ximăng + 6cm EPS + 4cm vữa ximăng

Vữa: 1.600 kg ÷ 100 x 8 = 128 kg/m2

3D Panel: 6cm EPS = 7,11 kg/m2

135,11 kg/m2
 

Tường 160mm

 

5cm bêtông đá + 8cm EPS + 3cm vữa ximăng

Vữa bêtông đá: 2.200 kg ÷ 100 x 5 = 110 kg/m2

Vữa ximăng: 1.600 kg ÷ 100 x 3 =  48 kg/m2

3D Panel: 8cm EPS = 7,65 kg/m2

165,65 kg/m2
 

Tường 180mm

 

5cm bêtông đá + 8cm EPS + 5cm vữa ximăng

Vữa bêtông đá: 2.200 kg ÷ 100 x 5 = 110 kg/m2

Vữa ximăng: 1.600 kg ÷ 100 x 5 = 80 kg/m2

3D Panel: 8cm EPS = 7,65 kg/m2

197,65 kg/m2
 

Tường 200mm

 

5cm bêtông đá + 10cm EPS + 5cm vữa ximăng

Vữa bêtông: 2.200 kg ÷ 100 x 5 = 110 kg/m2

Vữa ximăng: 1.600 kg ÷ 100 x 5 = 80 kg/m2

3D Panel: 10cm EPS = 8,09 kg/m2

200, 00 kg/m2
Tường 260mm  6cm bêtông đá + 14cm EPS + 6cm vữa ximăng

Vữa bêtông: 2.200 kg ÷ 100 x 6 = 132 kg/m2

Vữa ximăng: 1.600 kg ÷ 100 x 6 = 96 kg/m2

3D Panel: 14cm EPS = 11,26 kg/m2

239,26  kg/m2

TẢI TRỌNG CÁC TẤM SÀN EVG 3D PANEL

Lọai sàn
EVG 3D Panel
Tải trọng mỗi thành phần Tổng tải trọng mỗi m2 sàn
 

Sàn 140mm
(3D Panel 50mm EPS)

 

5cm bêtông đá + 5cm EPS + 4cm vữa ximăng

Bêtông mặt trên sàn: 2.200 kg  ÷ 100 x 5  = 110 kg/m2

Vữa mặt dưới sàn: 1.600 kg ÷ 100 x 4      = 64 kg/m2

3D Panel: 5cm EPS, 200 truss                = 7,78 kg/m2

181,78 kg/m2
 

Sàn 150mm
(3D Panel 60mm EPS)

 

5cm bêtông đá + 6cm EPS + 4cm vữa ximăng

Bêtông mặt trên sàn: 2.200 kg  ÷ 100 x 5  = 110 kg/m2

Vữa mặt dưới sàn: 1.600 kg ÷ 100 x 4      = 64 kg/m2

3D Panel: 6cm EPS, 200 truss                = 8,08 kg/m2

182,08 kg/m2
 

Sàn 180mm
(3D Panel 80mm EPS)

 

6cm bêtông đá + 8cm EPS + 5cm vữa ximăng

Bêtông mặt trên sàn: 2.200 kg  ÷ 100 x 6  = 132 kg/m2

Vữa mặt dưới sàn: 1.600 kg ÷ 100 x 5      = 80 kg/m2

3D Panel: 8cm EPS, 200 truss                = 8,65 kg/m2

220,65 kg/m2
 

Sàn 200mm
(3D Panel 100mm EPS)

 

6cm bêtông đá + 10cm EPS + 5cm vữa ximăng

Bêtông mặt trên sàn: 2.200 kg  ÷ 100 x 6  = 132 kg/m2

Vữa mặt dưới sàn: 1.600 kg ÷ 100 x 5      = 80 kg/m2

3D Panel: 10cm EPS, 200 truss              = 9,40 kg/m2

221,40 kg/m2
 

Sàn 260mm
280mm
(3D Panel 140mm EPS)

 

7cm bêtông đá + 14cm EPS + 7cm vữa ximăng

Bêtông mặt trên sàn: 2.200 kg  ÷ 100 x 7  = 154 kg/m2

Vữa mặt dưới sàn: 1.600 kg ÷ 100 x 7      = 112 kg/m2

3D Panel: 14cm EPS, 200 truss              = 13,69 kg/m2

 

242,00 kg/m2
hoặc
280,00 kg/m2

Tất cả các loại 3D Panel làm sàn có các tiêu chuẩn như sau:

Thép lưới: Ø3,0mm x 5cm x 5cm

Thép giàn (truss): Ø3,5mm, Ø3,8mm, hoặc Ø4,0mm / 200 thanh truss mỗi m2 panel