CÔNG TRÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG BÁO GIAO THÔNG

Công ty đã tin tưởng giao công trình cho chúng tôi thi công và chúng tôi đã hoàn thành tốt công trình.

Công ty chúng tôi đã thi công theo tiêu chuển nguyên vật liệu được chứng nhận. Thời gian thi công nhanh gọn, đẹp, tiêu chuẩn tốt.

Bên A  rất hài lòng khi nghiệm thu công trình

20161201552463.300.250